Disclaimer; algemene voorwaarden voor gebruik van de website

Door deze website verder te gebruiken, aanvaardt u de algemene voorwaarden voor gebruik van de website van Fit & Fysio Dirksland b.v. zoals hieronder vermeld. Bovendien verklaart u dat u Fit & Fysio Dirksland b.v. en/of een of meer van haar medewerkers (hierna gezamenlijk aangeduid als Fit & Fysio Dirksland b.v.) niet aansprakelijk zult stellen naar aanleiding van de informatie, aanbevelingen en/of adviezen die op de website zijn opgenomen. Zonder de aanvaarding van de algemene voorwaarden is het niet toegestaan de website verder te gebruiken.

  1. De website wordt met grote zorg samengesteld. Niettemin geeft Fit & Fysio Dirksland b.v. geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de informatie die in deze website is opgenomen volledig en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan de informatie geeft. Daarom sluit Fit & Fysio Dirksland b.v. elke aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, inclusief gevolgschade en gederfde inkomsten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Fit & Fysio Dirksland b.v. Evenmin is Fit & Fysio Dirksland b.v. aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet kunnen gebruiken van deze website.
  2. Het is Fit & Fysio Dirksland b.v. te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder deze algemene voorwaarden voor gebruik van de website, te wijzigen. Fit & Fysio Dirksland b.v. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Het is niemand anders dan Fit & Fysio Dirksland b.v.  toegestaan wijzigingen aan te brengen in deze website.
  3. Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Aangezien Fit & Fysio Dirksland b.v.  geen toezicht heeft op de inhoud van websites van derden draagt Fit & Fysio Dirksland b.v. geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van informatie die al dan niet direct afkomstig is van websites van derden.
  4. Fit & Fysio Dirksland b.v. kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade, inclusief gevolgschade, aan computerhard- en/of -software welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website.
  5. Alle informatie en afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht van Fit & Fysio Dirksland b.v. tenzij anders vermeld. Niets van wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fit & Fysio Dirksland b.v.