Privacyreglement bezoekers website Fit & Fysio Dirksland

Fit & Fysio Dirksland respecteert de privacy van alle patiënten en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om onze dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. Onze verwerkingen vallen onder een vrijstelling en zijn daarom niet separaat aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Door het gebruik van de website van Fit & Fysio Dirksland maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Verzamelen van persoonsgegevens
In bepaalde gevallen kan u, voor het gebruik van specifieke diensten op deze website, worden gevraagd om enkele persoonsgegevens in te voeren.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen
 • ten slotte leggen wij informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag vast (onder andere het gebruikte IP-adres) ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses bewaard. Fit & Fysio Dirksland gaat niet na (als dat al zou kunnen) wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en Fit & Fysio Dirksland herleidt deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Fit & Fysio Dirksland raadt u aan de privacyverklaringen van de websites die u kiest te bezoeken vanaf Fit & Fysio Dirksland zodat u kunt begrijpen hoe die websites uw informatie verzamelen, gebruiken en delen.

Fit & Fysio Dirksland is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op websites buiten de Fit & Fysio Dirksland en aan Fit & Fysio Dirksland gerelateerde websites.

Gebruik van persoonsgegevens van bezoekers van de website:
Fit & Fysio Dirksland verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers van deze website:

 • voor haar bedrijfsvoering;
 • om producten en diensten die voor u interessant zijn onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen;
 • om webstatistieken te ontwikkelen;
 • om u te informeren over de wijzigingen in de functionaliteit van de website.

Gebruik van cookies
Op deze internetsite gebruiken we mogelijk cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een webserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) de inhoud van onze internetsite te verbeteren het aantal bezoeken op onze internetsite te kunnen vaststellen.

Als u geen prijs stelt op cookies, kunt u uw computer zodanig instellen dat u een waarschuwing krijgt als er een cookie wordt gestuurd. U kunt ook met behulp van uw browser alle cookies uitzetten (kijk in het Helpmenu van uw browser hoe dat precies moet).

Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van Fit & Fysio Dirksland website of websites die u bezoekt.

Veiligheid van uw persoonsgegevens
Fit & Fysio Dirksland stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Fit & Fysio Dirksland stelt de persoonsgegevens die u aanlevert aan de computerserver veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Wijzigingen verklaring
Fit & Fysio Dirksland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit privacy statement geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Privacyreglement Patiënten van Fit & Fysio Dirksland

Fit & Fysio Dirksland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fit & Fysio Dirksland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyreglement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fit & Fysio Dirksland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacyreglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover heeft kunt u contact met ons opnemen.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten/cliënten
Persoonsgegevens van patiënten/cliënten worden door Fit & Fysio Dirksland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg
 • het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen
 • het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen)
 • het behandelen van geschillen
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole
 • het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.
 • verstrekking van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fit & Fysio Dirksland de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en Voorletters
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres en Woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • BSN
 • Identiteitsnummer van identiteitsbewijs (ID kaart, Rijbewijs, Paspoort)
 • Verzekeringsgegevens zorgverzekeraar

Uw persoonsgegevens worden door Fit & Fysio Dirksland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende minimaal 15 jaar

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van o.a. het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Fit & Fysio Dirksland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fit & Fysio Dirksland van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Klik hier voor het privacyreglement.

Contact-Informatie
Fit & Fysio Dirksland heet uw commentaar betreffende deze privacyverklaringen welkom. Als u van mening bent dat Fit & Fysio Dirksland niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met Fit & Fysio Dirksland via info@fitenfysiodirksland.nl.