Privacyreglement bezoekers website Fit & Fysio Dirksland

Fit & Fysio Dirksland respecteert de privacy van alle patiënten en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om onze dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. Onze verwerkingen vallen onder een vrijstelling en zijn daarom niet separaat aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Door het gebruik van de website van Fit & Fysio Dirksland maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Verzamelen van persoonsgegevens
In bepaalde gevallen kan u, voor het gebruik van specifieke diensten op deze website, worden gevraagd om enkele persoonsgegevens in te voeren.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen
 • ten slotte leggen wij informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag vast (onder andere het gebruikte IP-adres) ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses bewaard. Fit & Fysio Dirksland gaat niet na (als dat al zou kunnen) wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en Fit & Fysio Dirksland herleidt deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Fit & Fysio Dirksland raadt u aan de privacyverklaringen van de websites die u kiest te bezoeken vanaf Fit & Fysio Dirksland zodat u kunt begrijpen hoe die websites uw informatie verzamelen, gebruiken en delen.

Fit & Fysio Dirksland is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op websites buiten de Fit & Fysio Dirksland en aan Fit & Fysio Dirksland gerelateerde websites.

Gebruik van persoonsgegevens van bezoekers van de website:
Fit & Fysio Dirksland verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers van deze website:

 • voor haar bedrijfsvoering;
 • om producten en diensten die voor u interessant zijn onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen;
 • om webstatistieken te ontwikkelen;
 • om u te informeren over de wijzigingen in de functionaliteit van de website.

Gebruik van cookies
Op deze internetsite gebruiken we mogelijk cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een webserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert). Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) de inhoud van onze internetsite te verbeteren het aantal bezoeken op onze internetsite te kunnen vaststellen.

Als u geen prijs stelt op cookies, kunt u uw computer zodanig instellen dat u een waarschuwing krijgt als er een cookie wordt gestuurd. U kunt ook met behulp van uw browser alle cookies uitzetten (kijk in het Helpmenu van uw browser hoe dat precies moet).

Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van Fit & Fysio Dirksland website of websites die u bezoekt.

Veiligheid van uw persoonsgegevens
Fit & Fysio Dirksland stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Fit & Fysio Dirksland stelt de persoonsgegevens die u aanlevert aan de computerserver veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Wijzigingen verklaring
Fit & Fysio Dirksland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit privacy statement geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Privacyreglement Patiënten van Fit & Fysio Dirksland

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 Privacyverklaring:
Fit & Fysio Dirksland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fit & Fysio Dirksland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fit & Fysio Dirksland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover heeft kunt u contact met ons opnemen.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten/cliënten
Persoonsgegevens van patiënten/cliënten worden door Fit & Fysio Dirksland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg
 • het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen
 • het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen)
 • het behandelen van geschillen
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole
 • het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.
 • verstrekking van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fit & Fysio Dirksland de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en Voorletters
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres en Woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • BSN
 • Identiteitsnummer van identiteitsbewijs (ID kaart, Rijbewijs, Paspoort)
 • Verzekeringsgegevens zorgverzekeraar

Uw persoonsgegevens worden door Fit & Fysio Dirksland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende minimaal 20 jaar.

Verstrekking aan derden
De medewerkers van Fit & Fysio Dirksland hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van o.a. het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 • Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut  op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische)  geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Fit & Fysio Dirksland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fit & Fysio Dirksland van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Dataverwerking
Fit & Fysio Dirksland vraagt patiënten toestemming om enkele gegevens over de patiënt en de behandeling op te nemen in het NIVEL en de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Het NIVEL (Nederlands instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) legt cijfers vast omtrent aard en omvang van de zorg. De LDF is een initiatief van de beroepsgroep van fysiotherapeuten, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). In de LDF worden behandelgegevens (data) verzameld.  Deze gegevens worden gebruikt voor kwaliteitsborging, beleidsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. Zo werken wij samen aan het verbeteren van de fysiotherapeutische zorg.

Hoe werkt de dataverzameling?
Fysiotherapeuten werken met elektronische patiëntendossiers. Hierin staat informatie over de klacht(en), de behandelingen en wat de resultaten van de behandelingen zijn. Alleen de behandelend fysiotherapeut(en) en de betreffende patiënt hebben toegang tot dit dossier. Bij toestemming voor dataverzameling worden een deel van de gegevens uit het elektronische patiëntendossier via een beveiligde verbinding naar de LDF gestuurd.

Waarom zijn mijn gegevens belangrijk?
Het doel van een fysiotherapeut is om altijd optimale zorg leveren. En om te bepalen hoe effectief bepaalde behandelingen zijn vergelijken we gegevens per behandeling met landelijke gemiddelden. Op basis van deze vergelijking beslist uw fysiotherapeut welke behandeling het best is. Zo dragen jouw gegevens bij aan een hogere kwaliteit van de zorg.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?
Uw fysiotherapeut stuurt gegevens altijd via een beveiligde verbinding naar het NIVEL en LDF. Gegevens zoals uw naam en contactinformatie worden niet meegestuurd. Je gegevens worden gespeudonimiseerd. Het pseudonimiseren zorgt ervoor dat uw gegevens versleuteld zijn en dat  niet meer te zien is wie u precies bent. Zo beschermen we uw privacy.

Kan ik mijn toestemming later nog intrekken?
Ja, dat kan. U kunt dit aangeven bij uw fysiotherapeut. Uw fysiotherapeut zorgt dan dat er geen data meer van u aan het NIVEL of de LDF wordt geleverd. Ook als u wilt dat uw gegevens verwijderd worden kunt u dit bij uw fysiotherapeut aangeven zodat hij of zij dit aan het NVIEL en de LDF kan melden.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht om kosteloos het eigen dossier (elektronische) in te zien of er een (elektronisch) afschrift van te ontvangen (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht om informatie te krijgen wie u gegevens heeft ingezien (logging).
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit recht houdt in dat u persoonsgegevens mag meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Het recht op dataportabiliteit geldt voor een deel van de gegevens in uw medisch dossier.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Klik hier voor het privacyreglement.

Contact-Informatie
Fit & Fysio Dirksland heet uw commentaar betreffende deze privacyverklaringen welkom. Als u van mening bent dat Fit & Fysio Dirksland niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met Fit & Fysio Dirksland via info@fitenfysiodirksland.nl.